VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

10.000 Moving Cities – Same but Different, VR

October 11, 2017

 Marc Lee (CH)

In collaboration with e-Installation, a project of the Intelligent Sensor-Actuator-Systems Laboratory (ISAS) and the ZAK | Centre for Cultural and General Studies at the Karslruhe Institute for Technology (KIT)

Interactive net-and-telepresence-based installation, 2016–ongoing

10.000 Moving Cities – Same but Different deals with urbanization and globalization in the digital age. The user moves through visual worlds posted publicly by others on social networks such as YouTube, Flickr or Twitter. Here these personal impressions are streamed in real time like windows to our changing world. The viewer participates in the social movements of our time and makes a virtual journey into constantly new image and sound collages in which one experiences local, cultural and linguistic differences and similarities. In virtual space, this information is visualized on cubes that rise at different heights to become a kind of skyline. The work deals with how our cities are continuously changing and increasingly resemble one. This results in more and more non-places/places of lost places in the sense of Marc Augé’s book and essay Non-Places, which could exist all over the world without any true local identity (mostly anonymous transition zones such as motorways, hotel rooms or airports). The work is the digitized version and further development of 10.000 Moving Cities, which was exhibited at the National Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul (2013/2014) with real cubes.

Marc Lee’s works, which focus on real-time processed, computer programmed audio visual installations, have been shown in major Museums and new media art exhibitions including: ZKM Karlsruhe, New Museum New York, Transmediale Berlin, Ars Electronica Linz.
http://marclee.io

 

10.000 kustīgu pilsētu – tās pašas, bet citādas, VR
Marks Lī (Šveice)

Sadarbībā ar Intelligent Sensor-Actuator-Systems (ISAS) laboratorijas projektu e-Installation un ZAK | Kultūras un vispārēju pētījumu centru Karlsrūes tehnoloģiju institūtā (KIT)

Tīklā balstīta virtuālās realitātes instalācija, kopš 2016

“10.000 kustīgu pilsētu – vienādas, tomēr citādas” aplūko urbanizāciju un globalizāciju digitālajā laikmetā. Lietotājs pārvietojas caur citu publicētām vizuālām pasaulēm tādos sociālajos tīklos kā YouTube, Flickr un Twitter. Šeit šie personīgie iespaidi tiek pārraidīti reāllaikā kā logi uz mūsu mainīgo pasauli. Skatītājs piedalās mūsu laika sociālajās kustībās un veic virtuālu ceļojumu pastāvīgi jaunā attēla un skaņas kolāžā, kurā viņš piedzīvo lokālās, kultūras un valodas atšķirības un līdzības. Virtuālajā telpā šī informācija ir vizualizēta uz dažāda augstuma kubiem, kas kļūst par sava veida pilsētas horizontu. Šis darbs ir par to, kā mūsu pilsētas nepārtraukti mainās un kļūst arvien līdzīgākas. Tā rezultātā rodas arvien vairāk ne-vietu/zudušu vietu vietas kā Marka Ožē esejā un grāmatā “Ne-vietas”, kuras varētu pastāvēt jebkur pasaulē bez jebkādas patiesas vietējās identitātes (pārsvarā tādas anonīmas pārejas zonas kā automaģistrāles, viesnīcu numuriņi
vai lidostas). Šis darbs ir digitalizēta un tālāk izstrādāta darba “10 000 kustīgu pilsētu”, kas bija izstādīts Nacionālajā modernās un laikmetīgās mākslas muzejā Seulā (2013/2014) ar fiziskiem kubiem.

Marka Lī darbi galvenokārt ir reāllaikā apstrādātas, programmētas audiovizuālas instalācijas, kas izstādīti lielākajos muzejos un jauno
mediju mākslas izstādēs tajā skaitā: ZKM Karlsrūē, New Museum Ņujorkā, Transmediale Berlīnē, Ars Electronica Lincā.
http://marclee.io