VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

Approximation Theory

October 11, 2017

Felipe Cucker and Hector Rodriguez (HK)

Digital prints, 2017

Approximation Theory is an art-research project in visual mathematics and data aesthetics. It consists of a series of prints that visualize the mathematical idea of approximation. The methodology used in the work involves the choice of a set of fixed dictionaries or databases of images. Each dictionary has its own distinctive quality. Any other image can then be reconstructed as a weighted superposition of all or some of the images in the dictionary. The character of the approximation depends on two kinds of factors: qualitative and quantitative. The qualitative aspect has to do with the character of images in the dictionary, for instance whether they are linear or curved. The quantitative aspect has to do with the number of images from the dictionary that are used in the reconstruction: the larger this number, the more faithful the reconstruction.

Felipe Cucker (Montevideo, Uruguay) is Chair Professor of Mathematics at the City University of Hong Kong. His research covers a variety of subjects, including semi-algebraic geometry, computer algebra, complexity, emergence in decentralized systems, and the relations between art and mathematics, on which he published one book (“Manifold Mirrors”, Cambridge University Press, 2013).

Hector Rodriguez (Las Palmas, Canary Islands), an Associate Professor at City University of Hong Kong, is an experimental software artist whose work investigates the specific possibilities of information technologies to reconfigure our experience of moving images and our relation to film history. His work integrates video art with mathematics and computer science, exploring the tension between digital abstraction and cinematic representation.
http://www6.cityu.edu.hk/ma/people/profile/cuckerf.htm
http://concept-script.com/index.html

This works has been partially funded by CityU Research Project # 9610322.

 

Aproksimācijas teorija
Felipe Kokērs and Hektors Rodrigezs (Honk Konga)

Digitālas izdrukas, 2017

“Aproksimācijas teorija” ir mākslas un pētniecības projekts vizuālajā matemātikā un datu estētikā. Tas sastāv no vairākām izdruku sērijām, kas vizualizē matemātisko ideju par aproksimāciju. Darbā izmantotā metodoloģija ietver noteiktu vārdnīcu vai attēlu datubāžu kopuma izvēli. Katrai vārdnīcai piemīt sava atšķirīga īpašība. Jebkuru citu attēlu tad var rekonstruēt kā svērto superpozīciju no visiem vai dažiem attēliem vārdnīcā. Aproksimācijas raksturs ir atkarīgs no divu veidu faktoriem – kvalitatīvā un kvantitatīvā. Kvalitatīvais aspekts ir saistīts ar attēlu raksturu vārdnīcā, piemēram, vai tie ir lineāri vai liekti. Kvantitatīvais aspekts ir saistīts ar rekonstrukcijā izmantoto vārdnīcas attēlu skaitu – jo lielāks ir šis skaitlis, jo precīzāka ir rekonstrukcija.

Felipe Kokērs (Montevideo, Urugvaja) ir vadošais matemātikas profesors Honkongas Pilsētas universitātē. Viņa pētījumi aptver dažādus priekšmetus, tajā skaitā semialgebriskā ģeometrija, datoralgebru, sarežģītības, emerģenci decentralizētās sistēmās un attiecības starp mākslu un matemātiku, par ko Kokērs publicējis grāmatu “Manifold mirrors” (Cambridge University Press, 2013).

Hektors Rodrigezs (Laspalmasa, Kanāriju salas), asociētais profesors Honkongas Pilsētas universitātē, ir eksperimentālās programmatūras mākslinieks, kurš savos darbos pēta īpašās informācijas tehnoloģiju iespējas pārkonfigurēt mūsu pieredzi attiecībā uz kustīgo attēlu un mūsu saistību ar kino vēsturi. Rodrigezs darbos video mākslu apvieno ar matemātiku un datorzinātni, pētot saspīlējumu starp digitālo abstrakciju un kinematogrāfisko reprezentāciju.

Šis darbs daļēji finansēts no projekta CityU Research Project # 9610322.