VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

Mind Message

October 11, 2017

Gunta Dombrovska (LV)

An interactive sound sculpture, 2016

Art as a free platform provides alternatives for the researches of science and technology. Nowadays virtual reality and post humanism has became as an hot topic. The artwork reflects a feedback between human and technology, the digitalisation of human body’s internal processes and the use of biofeedback in the art. Electroencephalography which is commonly used in neurology science to record brain wave activity, here allows visitor to affect the sound of the sound sculpture using their mind power. Strings are tuned in half tone whole tone scale. Neurosky MindWave records beta waves which is characterised by concentration, attention state and active thinking. The higher the incoming beta signal, the higher tone has been played.

Gunta Dombrovska during the studies of new media art, she started to combine sound with new media techniques thus creating experimental works of art. The main theme of her artwork is a digitalization of the biological processes and movements of the human body and using it as an element of interactivity to affect and control other processes and devices. https://guntadombrovska.tumblr.com

 

Prāta vēstījums
Gunta Dombrovska (Latvija)

Interaktīva skaņas skulptūra, 2016

Mākslas darbs atspoguļo atgriezenisko saiti starp cilvēku un tehnoloģiju, cilvēka ķermeņa iekšējo procesu digitalizāciju  un bioloģiskas atgriezeniskās saites izmantošanu mākslā. Elektroencefalogrāfija, kas parasti tiek izmantota neiroloģijas zinātnē, lai ierakstītu smadzeņu viļņu aktivitāti, šeit ļauj apmeklētājiem ietekmēt skaņas skulptūras akustiku, izmantojot sava prāta spēku. Stīgas ir noskaņotas pustoņa toņa skalā. Neurosky MindWave ieraksta beta viļņus, ko raksturo koncentrācija, uzmanības stāvoklis un aktīva domāšana. Jo augstāks ienākošais beta signāls, jo augstāks tonis tiek spēlēts. 

Jauno mediju mākslas studiju laikā Gunta Dombrovska sāka apvienot skaņu ar jauno mediju tehnikām, tādējādi radot eksperimentālus mākslas darbus. Mākslas darbu galvenā tēma ir bioloģisko procesu un cilvēka ķermeņa kustību digitalizācija, un tās kā interaktivitātes elementa izmantošana, lai ietekmētu un kontrolētu citus procesus un ierīces. 
https://guntadombrovska.tumblr.com