VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

Sayonara Hashima

October 11, 2017

Nina Fischer and Maroan el Sani (DE)

HD video (18 min), 2009

Sayonara Hashima takes as its subject Hashima, an island off the coast of Japan with a fascinating history. Entirely manmade, the concrete island served as a coal-mining operation that, at its peak of operation, housed some 5000 inhabitants, at that time the most densely populated place on earth. Abandoned in 1974, when its mineral resources had been exhausted, the island has since taken on a ghostly, mythic status in the national imagination, aided by its appearance in a Battle Royale II, a recent Japanese adventure/ science fiction film.

Nina Fischer & Maroan El Sani explore the changing roles of the island throughout its history, capturing the accounts not only of former inhabitants but also the current impressions of high school students of a place they know only indirectly through representations. As with many of Fischer & El Sani’s previous projects, Sayonara Hashima asks how memory operates, how a site wears its history, both physically and metaphorically. Nina Fischer and Maroan el Sani are visual artists and filmmakers, based in Berlin. They have been working together since 1995. From 2007 until 2010 they have been Associate Professors for Film and Media Art at Sapporo City University, Japan. Since 2015 Nina Fischer is Professor for Experimental Film and Media Art at Uninversity of the Arts, Berlin. They have been recipients of the Karl-Hofer-Prize of the University of the Arts, Berlin and were awarded several artist in residence stipends e.g. at German Academy Villa Massimo, Rome, DAAD in Tokyo, Cité des Arts in Paris, Stedelijk Museum in Amsterdam and Villa Kamogawa, Kyoto.
http://fischerelsani.net

 

Sayonara Hashima
Nina Fišere un Maroans el Sani (Vācija)

HD video (18 min), 2009

Darba “Sayonara Hashima” priekšmets ir Hašima – sala Japānas piekrastē ar aizraujošu vēsturi. Pilnībā cilvēka radīta, betona sala kalpoja ogļu ieguvei, kur veiksmīgas darbības laikā mājoja aptuveni 5000 iedzīvotāji – tolaik visblīvāk apdzīvotā vieta uz zemes. Kopš sala tika pamesta 1974. gadā, kad tās minerālie resursi bija izsmelti, tā kļuvusi par kaut ko mītisku un spokainu iedzīvotāju iztēlē, ko veicinājusi arī salas parādīšanās Battle Royale II nesenā japāņu piedzīvojumu/ zinātniskās fantastikas filmā.

Nina Fišere un Maroans el Sani pēta salas mainīgo lomu tās vēsturē, fiksējot ne tikai bijušo iemītnieku viedokļus, bet arī vidusskolas audzēkņu pašreizē- jos iespaidus par šo vietu, ko viņi zina tikai netieši no dažā- diem pārstāstiem. Tāpat kā ar daudziem citiem Fišeres un el Sani iepriekšējiem projektiem, Hashima Sayonara uzdod jautājumu par to, kā darbojas atmiņa, kā vieta “valkā” savu vēsturi gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Nina Fišere un Maroans el Sani ir vizuālie mākslinieki un režisori no Berlīnes. Viņi strādā kopā kopš 1995. gada. No 2007. līdz 2010. gadam viņi bija kino un mediju mākslas asociētie profesori Saporo pilsētas universitātē Japānā. Kopš 2015. gada Nina Fišere ir eksperimentā- lā kino un mediju mākslas profesore Berlīnes Mākslas universitātē. Viņi saņēmuši Berlīnes Mākslas universitātes Karla Hofera balvu un viņiem piešķirtas vairākas mākslinieku rezidenču stipendijas, piemēram, Vācijas akadēmijas, Villa Massimo, Roma, DAAD Tokijā, Cité des Arts Parīzē, Stedelijk Museum Amsterdamā un Villa Kamogawa Kioto. 
http://fischerelsani.net