VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

Self-Care / Self-Hate

October 11, 2017

Santa France (LV)

3D animation, 2017

Two animated still life compositions portraying the socalled “self-care” and “self-hate” communities, that have formed online based around specific aesthetics and lifestyle choices. Both are on the opposite ends of a spectrum — either moralizing about wholesomeness, spreading naive positivism and relying on superstition, or romanticizing mental illness through exhibitionism of self-harm, depression, suicide and self-loathing under the pretext that it is beautiful and deep. Having observed and partly dabbled in both of these internet phenomenons herself, the author has gathered objects that visually represent these communities and arranged them in shrine-like compositions.

Santa France is a multimedia artist born in 1993, in her artistic practice she explores the potential of 3D software and uses it to create web collages, videos, animated .gif images and digital illustrations. Her work is mainly influenced by internet culture – the self reflection, nostalgia and solitude that comes with creating and publishing your work online.
http://suntafrunce.tumblr.com

 

Self-Care /  Self-Hate
Santa France (Latvija)

3D animācija, 2017

Divas animētas klusās dabas kompozīcijas, kas attēlo tā sauktās “self-care” (rūpes par sevi) un “self-hate” (sevis ienīšanas) kopienas, kas radušās internetā, balstoties uz konkrētu estētiku un dzīvesveida izvēlēm. Abas atrodas spektra pretējos galos – vai nu moralizējot par veselīgumu, izplatot naivu pozitīvismu un paļaujoties uz māņticību, vai arī romantizējot garīgu saslimšanu caur depresijas, nepatikas pret sevi un kaitīgu ieradumu ekshibicionismu, aizbildinoties, ka šā- dās ciešanas ir skaistas un “dziļas”. Novērojot un pašai daļēji piedaloties abos no šiem interneta fenomeniem, autore ir apkopojusi objektus, kas vizuāli reprezentē šīs kopienas, un sakārtojusi tos svētnīcām līdzīgās kompozīcijās.

Santa France ir 1993. gadā dzimusi multimediju māksliniece, kuras darbība lielākoties ir saistīta ar 3D programmatūras piedāvātajām iespējām un to pielietojumu web kolāžu, video, animētu .gif attēlu un digitālo ilustrāciju veidošanā. Viņas darbus lielākoties ietekmē interneta kultūra – sevis refleksija, nostalģija un vientulība, kas saistīta ar mākslas radīšanu un publicēšanu tiešsaistē.
http://suntafrunce.tumblr.com