VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

Proximity of the Enemy

October 11, 2017

Greta Hauer (UK)

Object, print, 2016–2017

In 2013 volcanic eruption caused the appearance of a new island in the Pacific Ocean – maritime set of an ongoing dispute between neighbouring nations. The rise of Nishinoshima caused the expansion of Japans Exclusive Economic Zone (EEZ) – an area which stretches 200 nautical miles of a national coastline, allowing individual countries to exercise sovereign and jurisdictional rights such as the exploitation of resources. The Volcano Island catalyses the ongoing economic and geopolitical conflict of the East China Sea and its undefined borders. “Proximity of the Enemy” uses various artefacts to reenact the sudden rise of the Island and its political and environmental implication. Outcomes are not contained objects, but rather a point of departure replicating the ridiculousness of a maritime dispute and the past and future of the island.

Greta Hauer (1984, Germany) lives and works in London. Her works crosses reality and the fiction by observing and reenacting environmental, cultural and political systems. Through an extensive research into a place, condition and history projects result in the fabrication of narratives often presented in form of simulations, objects and films. Next to her practice she is teaching at Goldsmiths University.
http://gretahauer.com

 

Ienaidnieka tuvums
Grēta Hauere (Lielbritānija)

Objekts, izdrukas, 2016–2017

2013. gadā vulkāna izvirduma rezultātā Klusajā okeānā radās jauna sala, kas raisījusi nebeidzamu strīdu starp kaimiņvalstīm. Nišinošimas parādīšanās izraisīja Japānas Ekskluzīvās ekonomikas zonas (EEZ) – teritorijas, kas stiepjas 200 jūras jūdzes no valsts piekrastes – paplašināšanos, atļaujot atsevišķām valstīm īstenot suverēnas un jurisdikcijas tiesības, piemēram, resursu izmantošanu. Vulkāna sala katalizē Austrumķīnas jūras un tās nenoteikto robežu pašreizējo ekonomisko un ģeopolitisko konfliktu. Darbā “Ienaidnieka tuvums” izmantoti dažādi artefakti, lai attēlotu salas pēkšņo parādī- šanos un tās politiskās un vides implikācijas. Rezultāti nav pabeigti objekti, bet drīzāk sākumpunkts, kas attēlo šāda jūras konflikta smieklīgumu, kā arī salas pagātni un nākotni.

Grēta Hauere (1984, Vācija) dzīvo un strādā Londonā. Viņas darbi šķērso realitāti un fikciju, vērojot un atdarinot vides, kultūras un politiskās sistēmas. Veicot rūpīgus pētījumu par vietu, apstākļiem un vēsturi, projektu rezultāts ir naratīvs, kas bieži tiek pasniegts simulācijas, objektu vai filmu  formātā. Grēta Haure ir pasniedzēja arī Goldsmita Universitātē.
http://gretahauer.com