VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

Reviving Drachma

October 11, 2017

Raphael Kim (UK)

Installation, 2017

A fictional proposal to bring back the Drachma, one of the world’s oldest yet ‘dead’ national currency of Greece: Bacteria living on the surface of the old banknote is collected and altered, to function as a sensor of Greek economy. The bacteria respond to series of electrical stimulations generated from the rise and the fall of Greek stock market, known as Athens General Index. At a brink of financial crash, bacteria glow brightly as a warning signal to an impending crisis. During recession, the bacteria release enzymes that degrade cotton fibres of the banknote, rendering the currency useless again. The banknote effectively transforms into God Zeus, throwing lightning at its bacterial citizens, and foretelling country’s fortunes and tragedies.

Raphael Kim is a bio-designer and researcher, who uses molecular biology as design material, process and narrative outcomes. A graduate and a former visiting lecturer from Design Interactions at the Royal College of Art, and currently undertaking PhD at Media and Arts Technology, Queen Mary, University of London. Interests lie in the social and cultural implications of biotechnology, narrated through a combination of speculative design and hands-on bio-digital experimentation.
http://biohackanddesign.com

 

 

Drahmas atdzīvināšana
Rafaels Kims (Lielbritānija)

Instalācija, 2017

Fiktīvs priekšlikums ieviest atkal apritē drahmu, vienu no pasaules senākajām, bet “mirušajām” Grieķijas nacionālajām valūtām – uz vecās banknotes virsmas dzīvojošās baktērijas tiek savāktas un pielāgotas tā, lai darbotos kā Grieķijas ekonomikas sensors. Baktērijas reaģē uz virkni elektrisku stimulāciju, ko ģenerē pacēlumi un kritumi Grieķijas akciju tirgū, kas pazīstams kā Galvenais Atēnu biržas indekss. Uz finansiālā sabrukuma robežas baktērijas spīd spoži kā draudošās krīzes brīdinājuma signāls. Krituma laikā baktērijas izdala fermentus, kas irdina banknotes kokvilnas šķiedras, padarot valūtu atkal par nederīgu. Banknote pārtop par dievu Zevu, metot zibeņus tās baktēriju iedzīvotājiem un pareģojot valsts veiksmes un traģēdijas.

Rafaels Kims ir biodizaineris un pētnieks, kas izmanto molekulā- ro bioloģiju kā dizaina materiālu, procesu un naratīva iznākumus. Mākslinieks ir Design Interactions absolvents un bijušais vieslektors Karaliskajā Mākslas koledžā un pašlaik studē mediju un mākslas tehnoloģiju doktorantūrā Karalienes Mērijas Londonas Universitātē. Viņu interesē biotehnoloģijas sociālās un kultūras implikācijas, kas tiek stāstītas ar spekulatīvā dizaina un praktisku, biodigitālu eksperimentu kombinācijas palīdzību.
http://biohackanddesign.com