VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

Microcosmos

October 11, 2017

Zane Zelmene (LV)

Virtual reality installation, rock fragments, 2017

The aim of the project is to use image processing algorithms with digital photogrammetry techniques to create virtual reality model of microscopic rock surface. The virtual reality installation consists of 8 different rock specimens found in geological expeditions in Hanja upland which is located in northern part of Latvia and 360° videos exploring dynamic perspectives in virtual reality space. The viewer in virtual space is situated on the surface of the rock sample, creating a sense that it is reduced to the size of a grain of sand, thus looking at the stone crystals much larger scale of the unprecedented perspective. The rock specimens consists of collection of parts of fossils dated back 300 million years ago from Paleozoic era found in sequences of shale, limestone, dolostone, and sandstone.

Zane Zelmene (1990) is multimedia artist with a Master of Arts (MA) from Art Academy of Latvia and Faculty of Fine Arts of the University of Lisbon specialised in communication design and new media. Working in the fields of video art, audiovisual performance and land art, her diverse work examine the intersection between technology and nature, antiquity and modernity, opposites and their coexistence in space.
http://zanezelmene.me

 

Mikrokosmoss
Zane Zelmene (Latvija)

Virtuālās realitātes instalācija, iežu fragmenti, 2017

Projekta mērķis ir izmantot attēlu apstrādes algoritmus ar digitālās fotogrammetrijas tehnikām, lai izveidotu mikroskopiskas ieža virsmas virtuālās realitātes modeli. Virtuālās realitātes instalācija sastāv no 8 dažādiem iežu paraugiem, kas atrasti ģeoloģiskās ekspedīcijās Hānjas augstienē, kas atrodas Latvijas ziemeļu daļā, un 360 grādu video, kuros tiek pētītas dinamiskās perspektīvas virtuālās realitātes telpā. Skatītājs virtuālajā telpā atrodas uz iežu parauga virsmas, radot sajūtu, ka tas ir samazināts līdz smilšu grauda izmēram, tādējādi aplūkojot akmens kristālus daudz lielākā mērogā un no nepieredzēta skatpunkta. Iežu paraugi sastāv no fosiliju daļu kolekcijas, kas ir 300 miljonu gadu senas, no Paleozoja ēras, atrastas slānekļa, kaļķakmens, dolomīta un smilšakmens sekvencēs.

Zane Zelmene (1990) ir multimediju māksliniece ar Latvijas Mākslas akadēmijā un Lisabonas Universitātes Tēlotājmākslas fakultātē iegūtu maģistra grādu mākslā, ar specializāciju komunikāciju dizainā un jaunajos medijos. Viņa darbojas video mākslas, audiovizuālās performances un zemes mākslas jomās, viņas daudzveidīgais darbs pēta krustpunktu starp tehnoloģiju un dabu, senatni un mūsdienām, pretstatiem un to līdzāspastāvēšanu telpā.
http://zanezelmene.me