VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

World and Place Evaporating

October 11, 2017

Christopher Manzione and Seth Cluett (USA)

Virtual reality installation, 2017

Philosopher and Ecologist Timothy Morton wrote that “ecological awareness consists precisely in concepts such as world and place evaporating, leaving behind real entities that are far closer than they appear in the mirror of human conceptuality”. The framing of “the world” and of “place” as grand unifying ideas that define communities is idealized, distancing humans from the inhabited planet and it’s eroding resources. World and Place Evaporating examines layers of reality that both dissipate and reveal, shifting orientations that become incursions on our comfort, and the ever shifting framing of our point of reference that highlight the narratives we tell ourselves about what we’ve done.

Christopher Manzione is the founder and director of the Virtual Public Art Project, an organization that uses Augmented Reality to produce original artist works in public space. His work has been shown nationally and internationally at venues such as the Boston ICA, Abington Arts Center, Alt Art Space Istanbul, Philadelphia International Festival of the Arts, the Surry Hills Festival in Melbourne, and Gurzenich Koln Museum in Cologne. He is currently an Assistant Professor in Visual Arts and Technology at Stevens Institute of Technology.
http://christophermanzione.com

Seth Cluett is an American artist whose work includes installation, concert music, performance, photography, and critical writing. His “subtle… seductive, immersive” (Artforum) work has been characterized as “rigorously focused and full of detail” (e/i) and “dramatic, powerful, and at one with nature” (The Wire). His work has been presented internationally at venues such as the Palais de Tokyo, the Whitney Museum, MoMA PS1, STEIM, Apexart, and Eyebeam.
http://onelonelypixel.org

 

Pasaule un vieta iztvaiko
Kristofers Mancione un Sets Kluets (ASV)

Virtuālās realitātes instalācija, 2017

Filozofs un ekologs Timotijs Mortons rakstījis, ka “ekoloģiskā apziņa slēpjas tieši tādos jēdzienos kā pasaule un vieta iztvaiko, atstājot aiz sevis patiesas vienības, kas ir daudz tuvāk nekā izskatās cilvēka konceptualitātes spogulī”. “Pasaules” un “vietas” kā lielu vienojošu ideju formulēšana, kas definē kopienas, ir idealizēta, attālinot cilvēkus no mūsu apdzīvotās planētas un tās sarūkošajiem resursiem. “Pasaule un vieta iztvaiko” pēta realitātes slāņus, kas gan izklīst, gan atklājas, mainot virzienus un uzbrūkot mūsu komfortam un arvien mainīgajam mūsu atskaites punkta formulējumam, kas izceļ naratīvus par to, ko paši sev stāstām par to, ko esam izdarījuši.

Kristofers Mancione ir Virtual Public Art Project dibinātājs un direktors, tā ir organizācija, kas izmanto paplašināto realitāti, lai producētu oriģinālus mākslinieku darbus publiskajā telpā. Manciones darbi izstādīti gan ASV, gan ārvalstīs tādās vietās kā Bostonas Laikmetīgās mākslas institūtā, Abingtonas Mākslas centrā, Alt Art Space Stambulā, Filadelfijas Starptautiskajā mākslas festivālā, Surry Hills festivālā Melburnā un Gurzenich Koln muzejā Ķelnē. Mancione šobrīd ir asistējošais profesors Vizuālajā mākslā un tehnoloģijās Stīvensa tehnoloģiju institūtā.
http://christophermanzione.com

Sets Kluets ir amerikāņu mākslinieks, kurš rada instalācijas, koncertu mūziku, performances, fotogrāfijas, kā arī veido analītiskus rakstus Viņa “izsmalcinātie… pievilcīgie, aptverošie” (Artforum) darbi raksturoti kā “izteikti fokusēti un ļoti detalizēti” (e/i) un “dramatiski, spēcīgi un vienoti ar dabu” (The Wire). Viņa darbi izstādīti starptautiski tādās vietās kā Palais de Tokyo, Vitnijas muzejā, MoMA PS1, STEIM, Apexart un Eyebeam.
http://onelonelypixel.org