VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

HanaHana 花華

October 11, 2017

Mélodie Mousset (CH/FR)
with the VR engineer Naëm Baron Installation VR, 2017

Virtual reality installation, 2017

Imagine if Minecraft & Tilt brush met in a Salvator Dali painting. Thanks to the simple mechanic and the eery soundscape, the immersion is instantaneous: You are the first person player in HanaHana 花華. You are the life-force in a the surreal sandbox, where Body forms in stone, torus and internal worlds seeking a blood-like pond: The psychogeographic plateau of Self. Embodied in a cloud of molecules, you are granted the ability to teleport and to create. With teleport you can explore everywhere, with create you can grow… hands, chain of hands and everything you can think of from this root component. Take part in a unique collaborative art piece where virtual reality merges with the unconscious for a harrowing and thrilling journey into the depths of your mind, body and senses. The game takes its name and inspiration from the manga “One Piece”.
http://hanahana.world

Mélodie Mousset (1981 in Abu Dhabi) is a French artist based in Zurich, Switzerland. Oscillating between virtual and physical realms Mélodie’s work focus on the physicality of the human body and the potential virtuality of the mind. She received the Swiss art award for her first VR installation “We were looking for ourselves in each other” in 2015 and her work is regularly exhibited internationally. Mélodie is a regular visiting professor at ECAL, Switzerland since 2015.

Naëm Baron works with virtual reality since 2006 in such diverse fields as scientific research, video games and art. Driven by his passion for the imbrication between human and computer, in 2010, he got a MSC in computer science with a specialization in VR. In 2015, he worked on Mélodie’s first VR artistic experience, laureate of the “Swiss Arts Awards 2015”. This new interest for art leads to a new collaboration in 2016, HanaHana 花華.


HanaHana 花華
Melodija Musē (Šveice / Francija)
sadarbībā ar virtuālās realitātes inženieri Naemu Baronu

Virtuālās realitātes instalācija, 2017

Iedomājieties, ja Minecraft un Tilt Brush satiktos Salvadora Dalī gleznā. Pateicoties vienkāršajai mehānikai un pārdabiskajai skaņu ainavai, iegremdēšanās šajā pasaulē ir acumirklī- ga – jūs esat pirmās personas spēlētājs spēlē HanaHana 花華. Jūs esat dzīvības spēks sirreālā smilšukastē, kur ķermenis veidojas no akmens, tora un iekšējām pasaulēm, meklējot asinīm līdzīgu dīķi – “es” psihoģeogrāfisko plato. Iemiesotam molekulu mākonī, jums ir piešķirta iespēja teleportēties un radīt. Ar teleportēšanos jūs varat izpētīt jebkuru vietu, ar radīšanu – audzēt… rokas, virkni roku, un visu, ko vien varat iedomāties no šīs pamatvielas. Piedalieties unikālā sadarbī- bas mākslas darbā, kur virtuālā realitāte saplūst ar neapzināto satricinošā un aizraujošā ceļojumā sava prāta, ķermeņa un sajūtu dzīlēs. Spēles nosaukums un iedvesma aizgūta no mangas “One Piece”.
http://hanahana.world

Melodija Musē (1981, Abū Dabī) ir franču māksliniece, kas dzīvo un strādā Cīrihē, Šveicē. Balansējot starp virtuālo un fizisko jomu, Melodijas darbi pievēršas cilvēka ķermeņa fizikalitātei un prāta potenciālajai virtualitātei. 2015. gadā māksliniece saņēma Šveices mākslas balvu par savu pirmo VR instalāciju “Mēs viens otrā meklējām paši sevi”, un viņas darbi regulāri tiek izstādīti starptautiskā mērogā. Melodija bieži kā viesprofesore lasa lekcijas ECAL, Lozannas Mākslas un dizaina universitātē, kopš 2015. gada.

Naems Barons strādā ar virtuālo realitāti kopš 2006. gada pie projektiem dažādās jomās kā zinātniskā pētniecība, videospēles un māksla. Viņu vada interese par pārklāšanās teritorijām starp cilvēku un datoru, un 2010. gadā viņš ieguva maģistra grādu datorzinātnē ar specializāciju virtuālajā realitātē. 2015. gadā viņš strādāja pie Melodijas pirmās VR mākslinieciskās pieredzes, kas tajā pašā gadā ieguva Šveices Mākslas balvu. Šī jaunā interese par mākslu noved pie nākamās sadarbības 2016. gadā – HanaHana 花華.