VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

wr_t_ng m_ ch_n_

October 11, 2017

Hanns Holger Rutz (AT)

Sound installation, 2017 (2011)

This piece is an exercise in reconfiguration. It reworks a previous piece, Writing Machine from 2011, first reducing it to its physical arrangement: A circular tableau of Petri dishes, sonically excited by small piezo speakers placed inside the dishes. An algorithm performs a continuous gesture, where sound fragments are rewritten based on the particular movements of a similarity search in a real-time sound data base. In this new instance, the monolithic and centralised machine has been replaced by a decentralised structure, spreading the algorithm over several small computers each of which has a certain autonomy. A radio antenna serves as a source of sonic material, tapped in an “uninterested” attitude.

Hanns Holger Rutz is a sound and digital artist whose work is comprised of installation art, live improvisation and electroacoustic composition, in all of which the development and research on software and algorithms plays an important role. He lives and works in Graz, Austria, currently running the artistic research project Algorithms that Matter.
http://sciss.de


wr_t_ng m_ch_n_
Hannss Holgers Rucs (Austrija)

Skaņas instalācija, 2011/2017

Šis darbs ir vingrinājums rekonfigurācijā. Tas ir pārstrādāts iepriekšējais 2011. gada darbs Writing Machine, vispirms reducējot to uz tā fizisko izvietojumu: apļveida kompozīcija no petri traukiem, kurus akustiski “kustina” mazi pjezo skaļruņi trauku iekšpusē. Algoritms veic nepārtrauktu kustību, skaņu fragmentus pārrakstot, pamatojoties uz konkrētām kustī- bām, kuru līdzības tiek meklētas skaņu datubāzē reāllaikā. Šajā gadījumā monolītiskā un centralizētā mašīna ir aizstāta ar decentralizētu struktūru, kas sadala algoritmu vairākiem maziem datoriem, no kuriem katram ir zināma autonomija. Radio antena kalpo tikai kā skaņas materiāla avots.

Hannss Holgers Rucs ir skaņas un digitālais mākslinieks, kurš rada instalācijas, dzīvās improvizācijas un elektroakustiskas kompozīcijas – visos darbos programmatūras un algoritmu izstrāde un pētniecība spēlē nozīmīgu lomu. Rucs dzīvo un strādā Grācā, Austrijā, un pašlaik vada mākslinieciskās pētniecības projektu Algorithms that Matter.
http://sciss.de