VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

Digital Nomads

October 11, 2017

Julia Sokolnicka(PL/NL)

Video, 2017

Digital Nomads is a research archive of documentary portraits presented as a live mixed film. Artist Julia Sokolnicka collects documentary and found footage and edits it in live essay-film shows and installations. The archive grows while the research proceeds. The artists focuses on the dichotomy between real and virtual spaces and emphasizes the importance of gesture and emotional education in multicultural commoning. Investigation attempts to grasp modern utopias of global, social movements and models of community bonding. The project discusses underground in gentrified metropolia and sustainability within new technologies as a scheme of communication. Each presentation is different and adjusts to audience and current topics, sculpting and reshaping the archived footage. The project is ongoing and has yet been realized in Amsterdam, Berlin and New York.

Julia Sokolnicka born in Warsaw in 1983 is an experimental and documentary filmmaker based in Amsterdam. She’s an author of music, and dance videos and visual concepts for theatre and commercials. As a researcher she moves between social philosophy, video and performance. http://juliasokolnicka.com

 

Digitālie nomadi
Jūlija Sokolņicka (Polija / Nīderlande)

Video, 2017

Digitālie nomadi ir dokumentālu portretu pētniecības arhīvs, kas tiek demonstrēts kā video filma. Māksliniece Jūlija Sokolņicka vāc dokumentālus un atrastus filmētus materiālus un montē tos, veidojot esejas tipa šovus un instalācijas. Arhīvs arvien papildinās, kamēr turpinās pētījums. Māksliniece pievēršas dihotomijai starp reālo un virtuālo telpu un uzsver, cik svarīgs ir žests un emocionālā izglītība multikulturālā sabiedrībā. Pētījums mēģina aptvert globālu, sociālu kustību un kopienu satuvināšanās modeļu mūsdienu utopijas. Projekts apspriež pagrīdi ģentrificētās metropolēs un ilgtspējību jaunajās tehnoloģijās kā saziņas shēmu. Katra projekta prezentācija ir atšķirīga un pielāgota auditorijai un konkrētajām tēmām, veidojot un mainot arhivēto materiālu. Projekts turpinās un pagaidām ir īstenots Amsterdamā, Berlīnē un Ņujorkā.

Jūlija Sokolņicka, dzimusi Varšavā 1983. gadā, ir eksperimentālo un dokumentālo filmu veidotāja, kas dzīvo Amsterdamā. Sokolņicka ir mūzikas un deju video autore, kā arī veidojusi vizuālās koncepcijas teātrim un reklāmām. Kā pētniece viņa strādā starp sociālo filozofiju, video un performanču mākslu. http://juliasokolnicka.com