VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

ants in the legs

October 11, 2017

Danielle Zorbas (AU/GR)

HD video (40 min 43 sec), 2016

ants in the legs is an absurdist alien pop image agency of decentered fiction-science “healthy lifestyle choice” scenarios, abstracting the mimetic data economy spectacle. The project is inspired by the contemporary nexus of cinema, film and video art under the influence of the internet. The research involves an improvised deconstructivist approach to the moving image, addressing complexities surrounding identity as the site of exchange and consumption within the limitations of patriarchal capitalist linear narrative genre cinema and social media networked public mimesis. Through an experimental mix of anti-performance, elliptical and overtly iconic modes of cinematic representation, the project engages questions of cinema beyond dogma and affinity after identity, abstracting tropes and affects in light of the internet data economy spectacle.

Danielle Zorbas (from Sydney, Australia based in Athens, Greece) is a video maker and creative practice PhD candidate engaged in collective and fluid meaning-making through direct and amateur abstraction of cinema genres, tropes and affects. Her artistic modes of inquiry include video exhibition, festival and conference participation, and curation.
http://daniellezorbas.com

 

notirpušās kājas
Daniela Zorbasa (Austrālija /Grieķija)

HD video (40 min 43 sec), 2016

“notirpušās kājas” ir decentrētu zinātniskās fantastikas “veselīga dzīvesveida izvēļu” scenāriju absurda popkultūras imidža aģentūra, kas abstrahē mimētisko datu ekonomikas izrādi. Projektu ir iedvesmojusi mūsdienu saikne starp kino, filmu un video mākslu, ko ietekmē internets. Pētījums ietver improvizētu dekonstruktīvisma pieeju kustīgajam attēlam, pievēršoties sarežģījumiem, kas saistīti ar identitāti kā apmaiņas un patēriņa vietu, ko ierobežo patriarhāla kapitālistu lineāra naratīva žanra kino un sociālo mediju tīklota publiska mimēze. Izmantojot eksperimentālu sajaukumu ar anti-performancēm, kinematogrāfiskās reprezentācijas eliptiskiem un atklāti ikoniskiem paņēmieniem, projekts uzdod jautā- jumus par kino ārpus dogmas un līdzību pēc identitātes, abstrahējot tropus un afektus, interneta datu ekonomikas izrādes gaismā.

Daniela Zorbasa (no Sidnejas, Austrālijā; dzīvo Atēnās, Grieķijā) ir video māksliniece un radošās prakses doktora grāda kandidāte, kuru interesē kolektīva un mainīga jēgas radīšana, izmantojot kino žanrus, tropus un efektus tiešā un amatieriskā abstrakcijā. Viņas mākslinieciskās izpētes veidi ietver video izstādes, dalību festivālos un konferencēs, kā arī kūrēšanu.
http://daniellezorbas.com