VIRTUALITIES AND REALITIES

3 EXHIBITIONS, 30 ARTWORKS, 8 VR / 3 IZSTĀDES, 30 MĀKSLAS DARBI, 8 VR VIDES

Opsis

October 11, 2017

Hans Breder (USA)

Digital painting, 2017

Breder’s work envisions an aesthetics of renewal; explores liminality and the concept of threshold consciousness. He studied painting at the Hochschule für bildende Künste Hamburg and was awarded the Studienstiftung des deutschen Volkes to study art in New York in 1964. His work was shown three times at the Whitney Biennial Exhibitions. Influenced by Malevich, Mondrian, and Kandinsky, Mr. Breder’s work follows this lineage of transcendental abstraction. In the Opsis series, the kinesis – the movement – is generated within the eye of the observer. The canvas is fixed and rigid – but its image is caused to move and to change hues by the movement of molecules and ions in and out of cells in the observer’s retinas.

German-born artist Hans Breder (1935–2017) founded the University of Iowa’s Intermedia and Video Art Program in 1968 and directed it until 2000. Breder’s photographs from 1969-73 were exhibited in New York, Paris Photo 2015, and Photo London 2016 by Danziger Galleries. Breder’s program was recognized in a 2013 exhibition and book, “Anti-Academy.”
http://hansbreder.com

 

Opsis
Hanss Brēders (ASV)

Digitāla glezna, 2017

Brēdera darbs vizualizē atjaunošanas estētiku; pēta liminalitāti un apziņas sliekšņa jēdzienu. Viņš studējis glezniecību Hochschule für bildende Künste Hamburgā un 1964. gadā viņam piešķīra Studienstiftung des deutschen Volkes, lai studētu mākslu Ņujorkā. Viņa darbs ticis trīs reizes izstādīts Vitnija biennāles izstādēs. Ietekmējies no Malēviča, Mondriāna un Kandinska, Brēdera darbs seko šai transcendentālas abstrakcijas pēctecībai. Opsis sērijā kinēze – kustība – tiek radīta skatītāja acī. Audekls ir noteikts un nekustīgs – taču tā attēls tiek kustināts un maina nokrāsas, pateicoties jonu un molekulu kustībām iekšā un ārā no šūnām vērotāja tīklenē.

Vācijā dzimušais mākslinieks Hanss Brēders (1935-2017) dibināja Aiovas Universitātes Intermediju un video mākslas programmu 1968. gadā un vadīja to līdz 2000. gadam. Brēdera fotogrāfijas tikušas izstādītas Dansigera galerijās no 1969-1973. gadam Ņujorkā, Paris Photo 2015, un Photo London 2016.  Brēdera programma tika atzinīgi novērtēta 2013. gada izstādē un grāmatā “Anti-Academy.”
http://hansbreder.com